Smart

SMART

 

SMART houdt in:

==> S pecifiek

 • Het doel dient duidelijk en concreet te worden omschreven.
 • Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen:
  • Wat willen we bereiken?
  • Wie zijn erbij betrokken?
  • Waar gaan we het doen?
  • Wanneer gebeurt het?
  • Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?
  • Waarom willen we dit doel bereiken?

==> M eetbaar

De uit te voeren activiteiten om het gestelde doel te bereiken moeten meetbaar zijn. Wat is het startpunt, wat moet worden gedaan, wat is er (tot nu toe) gedaan, wanneer is het doel bereikt? Welke inspanningen zijn nodig geweest, afgezet tegen de geplande verwachting? Denk hierbij onder meer in termen van budget, tijd en kwaliteit.

 

==> A cceptabel

Zijn de uit te voeren activiteiten in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van uw organisatie? Zijn uw medewerkers bereid zich aan de doelstelling te verbinden? Met andere woorden, bestaat er een draagvlak binnen uw organisatie voor de geplande activiteiten?

Uw organisatie kan het draagvlak vergroten door uw medewerkers deelgenoot en mede-verantwoordelijk te maken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. Inspraak is hierbij een sleutelwoord tot succes.

Onderscheid dient te worden gemaakt in doelstellingen op kortere termijn en doelstellingen op langere termijn. Doelstellingen op kortere termijn kunnen veelal lager in de organisatie worden verwezenlijkt. Doelstellingen op langere termijn zijn vaak hoger in de organisatie geïnitieerd en hebben veelal meer impact op de beschikbare capaciteit van uw medewerkers.

 

==> R ealistisch

Is uw doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen uw medewerkers de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben uw medewerkers voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is een belangrijk facet, want een niet of een moeilijk te bereiken doel motiveert mensen niet. In het ergste geval kan dit uw organisatie negatief beïnvloeden.

 

==> T ijdgebonden

Wanneer begint u met de activiteiten? Wanneer heeft u de activiteiten afgerond? Wanneer heeft u het doel bereikt?

Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.
Met name kortere-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij langere-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk.